Opakovaná dražba výrobných priestorov čalúnickej dielne v obci Plaveč

Nachádzate sa tu

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 21.07.2020 - 12:30
Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Eva Loumová, Jarková 31, 080 01 Prešov
Výmera 1 147,88 m2
Zistená / stanovená hodnota 181 000,00 €
Najnižšie podanie 27 150,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 8 145,00 €
Obhliadky 01.07.2020 - 12:00
Zodpovedná osoba Mgr. Jana Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, Katastrálny odbor, pre obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísaná na:

 

  • liste vlastníctva číslo 1805 ako:
  • budova obchodu a služieb (popis stavby: výrobné priestory čalúnickej dielne), so súpisným číslom 304, na parcele registra „C“, číslo 803/2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 803/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 317 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 803/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1009 m2.

vo vlastníctve: Jozef Šidlovský, Hviezdoslavova 107/16, 065 44  Plaveč (na LV uvedená adresa: Jozef Šidlovský - ANOVA, Námestie SNP /522, 065 44 Plaveč), dátum nar. 10.11.1964, v podiele 1/1.

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Pôvodná budova na parc. KN č. 803/2

 

Predmetom ohodnotenia je budova, ktorej pôvodná časť bola uvedená do užívania v roku 1983 ako "Pohostinstvo" a v roku 2005 sa zrekonštruovala na " Čalúnickú dielňu ", ku ktorej bola v roku 2005 prevedená prístavba. V roku 2008 bola budova zrekonštruovaná z pôvodnej čalúnickej dielne na "Centrum obchodu a sluţieb". Podľa vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti budova bola v prevádzke až do roku 2010, kedy prevádzka z ekonomických dôvodov bola prerušená a prestala byť prenajímaná. Tento stav, keď budova je mimo prevádzky trvá aj v čase obhliadky nehnuteľnosti dňa 6.2.2020. V deň obhliadky nie je v prevádzke ani predajňa potravín AGROMILK, ktorej strecha a strop sa zrútili pod náporom snehu. Podľa informácie vlastníka nehnuteľnosti - k zrúteniu strechy a stropu došlo vo februári r. 2019.

Pôvodne bol objekt napojený z inžinierskych sietí iba na verejný vodovod a elektrickú sieť, v roku 2008 pri rekonštrukcii čaluníckej dielne bol objekt napojený aj na verejnú kanalizáciu a zemný plyn (napojenie kotlov na zemný plyn).

 

Prístavba na parc. KN č. 803/2 a 803/1

 

Prístavba bola realizovaná k jestvujúcemu objektu zo strany južnej. Jedná sa o objekt prízemný, čiastočne podpivničený. Prístavba bola realizovaná v roku 2005. Prístavbou bola vytvorená čalúnická dielňa č.1, zástavbou pôvodného átria (samostatná parcela KN č. 803/1) bola vytvorená dielňa č.2 a v juhozápadnej časti prístavby bola zriadená " Predajňa potravín AGROMILK " (s manipulačným priestorom, skladom a kanceláriou vrátane soc.hyg.zariadenia personálu) so samostatným vstupom v smere od miestnej komunikácie zo strany západnej. Prístavba bola napojená na všetky inţ.siete : verejný vodovod, verejná kanalizácia, elektrická sieť a zemný plyn Strecha : strešná konštrukcia prístavby v časti nad dielňou je sedlová, v časti nad dielňou, predajňou potravín AGROMILK a manipulačným priestorom predajne je strecha pultová s min. 5 % spádom. Strešná krytina z oceľ.tvarovaného plechu ROVA. Klampiarske konštrukcie z oceľ.pozinkovaného plechu.

Rozsah poškodenia : následkom ťarchy snehu vo februári 2019 došlo k zrúteniu pultovej strechy v

časti prístavby nad predajňou AGROMILK, manipulačným priestorom predajne, dielňou (pôvodné

átrium na parc. KN č. 803/1) a nad expedíciou výrobkov.

Stropy : zloženie stropnej konštrukcie : tepelná izolácia NOBASIL hr. 150 mm - parotesná fópia - podhľad z trapezového plechu. Rozsah poškodenia : následkom ťarchy snehu a zrútení strešnej krytiny došlo k následnému zrúteniu aj stropu nad predajňou AGROMILK, manipulačným priestorom predajne, dielňou 2

(pôvodné átrium na parc. KN č. 803/1) a nad expedíciou výrobkov. Úprava vnútorných povrchov : vnútorné omietky stien murovaných sú vápenné štukové, trapezový plech Rozsah poškodenia : omietky na stenách zamoknuté a poškodené, na stenách predajne potravín AGROMILK a dielne č.2 je trapezový plech demontovaný, miestami poškodený. Podlahy : vo všetkých priestoroch sú podlahy prevedené z keramickej dlaţby, v pôvodnom átriu (dielňa č.2) je podlaha pôvodná zo zámkovej dlaţby. Rozsah poškodenia : poškodená je časť podláh z keramickej dlaţby v priestoroch pod spadnutou strechou.

Adresa