UPUSTENÁ Dražba pozemkov, ornej pôdy a ložiska nevyhradeného nerastu - štrkopiesku nachádzajúcich sa v k.ú. Jelka

Nachádzate sa tu

Stav Aktuálna
Dátum dražby 06.11.2019 - 11:30
Miesto konania dražby Hotel Sun, Slnečné jazerá – sever 2572/125, 903 01 Senec, konferenčná miestnosť Sun 1 na 1. poschodí
Výmera 47 673,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 4 277 600,00 €
Najnižšie podanie 4 277 600,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 45 000,00 €
Obhliadky 21.10.2019 - 12:15 29.10.2019 - 12:15
Zodpovedná osoba Mgr. Jana Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je súbor vecí nachádzajúci sa na nehnuteľnostiach uvedených v bodoch G.1., G.2. a G.3., pričom sa jedná o pozemky, ornú pôdu a ložisko nevyhradeného nerastu - štrkopiesku.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

1.

Záloh č. 1

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Galanta – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Galanta,
 • Obec: Jelka,
 • Katastrálne územie: Jelka,
 • List vlastníctva číslo 2538:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1258, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 2391 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1260, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 27755 m2;

 

v podiele 1/1 k celku, 

 

 

 

2.

Záloh č. 2

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Galanta – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Galanta,
 • Obec: Jelka,
 • Katastrálne územie: Jelka,
 • List vlastníctva číslo 2388:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1246/2, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 14597 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1246/15, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 2930 m2;

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

 

 

3.

Záloh č. 3

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Galanta – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Galanta,
 • Obec: Jelka,
 • Katastrálne územie: Jelka,
 • List vlastníctva číslo 1340:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1246/7, druh pozemku: orná pôda, výmera 87215 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1246/8, druh pozemku: orná pôda, výmera 43721 m2,
 • parcela registra „E“, parcelné číslo 1199/2, druh pozemku: orná pôda, výmera 5647 m2,
 • parcela registra „E“, parcelné číslo 1374/3, druh pozemku: orná pôda, výmera 638 m2,
 • parcela registra „E“, parcelné číslo 1374/103, druh pozemku: orná pôda, výmera 1426 m2;

 

v podiele 1/1 k celku,

 

Pozemky:

Podľa listu vlastníctva č. 2538 katastrálne územie Jelka, obec Jelka, okres Galanta: Pozemky zapísané pod parc. č. 1258 o výmere 2391 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemky zapísané pod parc. č. 1260 o výmere 27755 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.

Podľa listu vlastníctva č. 2388 katastrálne územie Jelka, obec Jelka, okres Galanta: Pozemky zapísané pod parc. č. 1246/2 o výmere 14597 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemky zapísané pod parc. č. 1246/15 o výmere 2930 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.

Pozemky sú využívané na ťažbu štrku a ostatné pozemky sú využívané podľa popisu z LV ako ostatná plocha - pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok.

Výmera pozemkov spolu: 47.673 m2

Orná pôda:

Predmetom ohodnotenia je: pozemky registra „C“ parc.č.  1246/7, 1246/8 a  pozemky registra „E“ parc.č.  11199/2 a 1374/103 situované mimo zastavané územie obce Jelka, k.ú. Jelka.  Pozemky po právnej stránke sú evidované na katastri nehnuteľností ako orná pôda. Pozemky sú rovinaté, kultivované. Prístup k pozemkom je  z poľnej cesty. Pozemky sú bez tiarch. Porasty a iné súčasti pozemkov netvoria predmet znaleckého posudku.

Bolo zistené, že pozemky v súčasnom období sa využívajú pre rastlinnú výrobu, na ktorých sa  pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny zelenina a iné poľnohospodárske plodiny. Pozemky nie sú zastavané žiadnou stavbou.  Pozemky so svojou plochou spĺňajú podmienky dobrej obrábateľnosti.

Využívanie pozemkov sa musí prispôsobovať obmedzeniam vyplývajúcim zo zákonných ustanovení zriadených chránených oblasti CHVO Žitného ostrova, vysoká hladina podzemnej vody.

Pozemky sa nachádzajú do 100 m od hranice zastavané územia obce. Pozemky sú rovinaté. Pozemky majú len jedného  vlastníka.

Ložisko nevyhradeného nerastu - štrkopiesku:

Ložisko nevyhradeného nerastu – štrkopieskov Jelka sa nachádza v katastri obce Jelka: parcelné čísla pozemkov: 1260, 1246/7 a 1246/8.

Na geologickej stavbe sa podieľa široká škála neogénnych hornín od bádenu cez sarmat, panón, dák, ruman až do kvartéru

Neogénne sedimenty:Materiál štrkov je tvorený kremeňom, kremencami, rohovcami, menej vápencami, pieskovcami, granitoidmi a kryštalickými bridlicami. Výplň štrkov tvoria jemno až hrubozrnné piesky, miestami zaílované. Valúny štrku sú dobre opracované, ich veľkosť sa pohybuje prevažne v rozmedzí 50 – 100 mm, ojedinele aj 200 mm. Pliocénne štrky a piesky sa v bazálnych polohách vyznačujú hrdzavohnedým sfarbením.

Kvartérne sedimenty:  sú zastúpené piesčitými štrkmi, ílovitými pieskami a pokryvnými hlinami. V petrografickom zložení štrkov prevláda kremeň, kremence, menej vápence, granitoidy, rohovce a kryštalické bridlice.

Vnútorná stavba ložiska:  Pod horninami skrývky sú v ložisku zastúpené štrkopiesky s veľmi pestrým zrnitostným zastúpením, prevažujú však rozmery valúnikov v rozmedzí 0,5 – 1,5 až 2 cm. Polohy s väčšími priemermi valúnikov sú zriedkavé. Obsahy piesku sú veľmi variabilné od 10 – 15 % do 30 % piesku.

 

Kvalitatívna a technologická charakteristika suroviny:  Parametre suroviny sú tak vysokej kvality, že umožňujú surovinu využívať na najnáročnejšie výrobky v širokej palete stavebníctva, výstavby diaľníc a pod.

 

Adresa