UPUSTENÁ Dražba pozemkov s využitím pre areál betonárne nachádzajúcich sa v k.ú. Kostolné Kračany

Nachádzate sa tu

Stav Aktuálna
Dátum dražby 06.11.2019 - 10:45
Miesto konania dražby Hotel Sun, Slnečné jazerá – sever 2572/125, 903 01 Senec, konferenčná miestnosť Sun 1 na 1. poschodí
Výmera 10 811,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 116 000,00 €
Najnižšie podanie 116 000,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 34 800,00 €
Obhliadky 21.10.2019 - 11:15 29.10.2019 - 11:15
Zodpovedná osoba Mgr. Jana Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

  • Okres: Dunajská Streda,
  • Obec: Kostolné Kračany,
  • Katastrálne územie: Kostolné Kračany,
  • List vlastníctva číslo 999:

 

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/71, druh pozemku: orná pôda, výmera 1302 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/226, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 7621 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/227, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 969 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/228, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 160 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/229, druh pozemku: orná pôda, výmera 107 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/230, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 652 m2

 

v podiele 1/1 k celku

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Kostolné Kračany, ide o pozemok rovinatého charakteru, s využitím pre areál betonárne v katastrálnom území Kostolné Kračany, okres Dunajská Streda. Polohu pozemku  hodnotím ako pozemky vzdialené od centra obce mimo zastavaného územia obce. Pozemok je prístupný priamo z komunikácie. V obci sú vybudované rozvody vody, elektriny a zemného plynu. Obec Kostolné Kračany je v chránenej vodohospodárskej oblasti, v blízkosti hlavného cestného ťahu z hlavného mesta SR Bratislavy, smer na Dunajskú Stredu a Komárno.   Na pozemkoch sa nachádza prípojka el. energie. ostatné zdroje sú vlastné. Všetky pozemky sú využívané vrámci areálu betonárne, kde sa nachádzajú skladovacie haldy jednotlivých francií kameniva do betónu, technológia betonárne, kancelárie betonárne umiestnené v prenosných tzv. unimo bunkách. Pri obhliadkach neboli dodané žiadne podklady, ktoré by preukazovali výstavbu stavebných objektov. Spevnené plochy sú hodnotené v rámci povyšujúcich faktorov pre pozemky.

 

Výmera pozemkov spolu: 10.811 m2

 

Betónové oplotenie r. 2015  o dĺžke 417,5 m

Adresa