UPUSTENÁ Dražba pozemkov určených na výstavbu rodinných domov nachádzajúcich sa v obci Nová Dedinka, k.ú. Nová Ves pri Dunaji

Nachádzate sa tu

Stav Aktuálna
Dátum dražby 06.11.2019 - 10:00
Miesto konania dražby Hotel Sun, Slnečné jazerá – sever 2572/125, 903 01 Senec, konferenčná miestnosť Sun 1 na 1. poschodí
Výmera 1 918,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 188 000,00 €
Najnižšie podanie 188 000,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 45 000,00 €
Obhliadky 21.10.2019 - 10:00 29.10.2019 - 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Jana Ďurišová

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Senec – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

  • Okres: Senec,
  • Obec: Nová Dedinka,
  • Katastrálne územie Nová Ves pri Dunaji,
  • List vlastníctva číslo 1397:

 

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 158/182, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 718 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 158/183, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 600 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 158/191, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 600 m2;

 

v podiele 1/1 k celku,

Ohodnocované pozemky sú umiestnené v k.ú. Nová Ves pri Dunaji, okres Senec v zastavanom území obce. Prístup na pozemky je z vybudovanej spevnenej betónovej komunikácie. Pozemky sú rovinaté a neoplotené. Umiestnenie pozemkov parc.č. 158/182, 158/183, 158/191 korešponduje s nákresom v katastrálnej mape. Na pozemkoch nie je umiestnená žiadna stavba.

 

V pôvodnom územnom pláne dané územie bolo riešené pre priemysel. Na základe zmeny územného plánu č. 1/2013 bola lokalita zmenená a určená ako plochy bývania v rodinných domoch. Okolitú zástavbu tvoria objekty podobných štandardných a nadštandardných rodinných domov.

 

Výmera pozemkov spolu: 1.918 m2

Adresa