UPUSTENÉ !!!! 1.opakovaná dražba pozemku v Jelke

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 20.05.2024 11:00
Miesto konania dražby Hotel Sun, Slnečné jazerá – sever 2572/125, 903 01 Senec, konferenčná sála SUN III
Výmera 2391,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 110 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 99 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 15 000,00 €
Obhliadky 03.05.2024 11:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie Znalecký posudok_Jelka_JHS_FINAL_0.pdf Oznámenie o dražbe_Jelka_2.kolo_.pdf

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta – Katastrálnym odborom, nachádzajúca sa v:

  • Okres: Galanta,
  • Obec: Jelka,
  • Katastrálne územie: Jelka,
  • List vlastníctva číslo 2538:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 1258, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 2391 m2,

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve: BUILDHOUSE, s.r.o., Hlavná 77, 900 29 Nová Dedinka, IČO:  35 808 349.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza v obci Jelka, mimo zastavaného územia obce. Hodnotený pozemok je situovaný v okrajovej časti obce. V blízkosti pozemku sa nachádza zástavba novostavieb rodinných  domov na západnej a juhozápadnej strane, trvalo trávnaté plochy poprípade orná pôda na južnej a východnej strane. Zo severnej strany susedí pozemok, na ktorom sa ťaží štrkopiesok. Na východnej strane sa nachádza jedna výrobná budova. Prístup ku pozemku je po verejnej spevnenej komunikácii. Pozemok leží v tichej lokalite. Pozemok je rovinatého charakteru. Centrum obce je vzdialené približne 800m. V mieste je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete vody, kanalizácie a elektriny. Prípojka plynu je dostupná vo vzdialenosti 200m z ulice Nová cesta. Pozemok tvorí výrobný, prevádzkový a skladový areál spoločnosti na ťažbu štrkopiesku na susednom pozemku.

Pozemok je v územnom pláne Obce Jelka označený ako plochy ťažby štrkopieskov. Územný plán Obce Jelka schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Jelke. Jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Obce Jelka č. 10/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

Podrobnejší opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.