UPUSTENÉ!! Dražba spoluvlastníckeho podielu k nebytovému priestoru k.ú. Nitra

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 30.11.2023 10:00
Miesto konania dražby Štefánikova 9, 949 01 Nitra - prvé vyvýšené nadzemné podlažie – zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka
Výmera 0,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 157 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 157 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 47 100,00 €
Obhliadky 13.11.2023 10:00 22.11.2023 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie ZP final_Nitra_0.pdf Oznámenie o dražbe_POLYGON_final.pdf

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Nitra, Katastrálnym odborom, nachádzajúcej sa v:

  • Okres: Nitra,
  • Obec: Nitra,
  • Katastrálne územie Nitra,
  • List vlastníctva číslo 6633:

 

  1. nebytový priestor (druh: 12 – Iný nebytový priestor) číslo 206, na 2.p., vo vchode 0, nachádzajúci sa
  • v inej budove (popis stavby: Nadst.bytov,Autopark Polygon) so súpisným číslom 2933 na pozemkoch registra „C“ s parcelnými číslami: 2095/19 a 2095/20,
  1. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve vo veľkosti 158253/957300 - ín k celku,
  2. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 158253/957300 – ín k celku k pozemku:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2095/19, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1461 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2095/20, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 335 m2;

 

a to spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 12381/14111 - ín k celku

vo vlastníctve:

Meno a priezvisko :      Ing. Ján Plandora

Dátum narodenia :       24.06.1955

Rodné číslo :                550624/6361

Trvalý pobyt :              949 01 Nitra – Zobor, Martinská dolina 1228/95

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:
Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 12381/14111 – ín k celku nebytového priestoru č. 206 nachádzajúceho sa v časti Autopark Polygón v Nitre so súpisným  číslom 2933 na pozemkoch registra „C“ s parcelnými číslami: 2095/19 a 2095/20. Nehnuteľnosť je situovaná v zastavanom území mesta Nitra. Prístup je priamo z miestnej verejnej asfaltovej komunikácie. Okolitá zástavba je tvorená prevažne obytnou zástavbou. V blízkosti sa nachádza autobusová stanica, nákupné centrum.

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.