Dražba časti podniku (budovy, pozemky, pohľadávky) v k.ú. Banská Bystrica

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 07.12.2023 11:00
Miesto konania dražby Stráž 223, 960 01 Zvolen - veľká zasadacia miestnosť, prízemie
Výmera 1319,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 1 660 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 1 660 000,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 000,00 €
Obhliadky 20.11.2023 11:00 04.12.2023 11:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie Znalecký posudok 1062023.pdf Oznámenie o dražbe - SNP3_časť podniku_rev2.pdf

PREDMET DRAŽBY:

Predmetom dražby je časť podniku úpadcu SNP3 s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 060 456 (ďalej len „Úpadca“) , ktorú (časť podniku) tvorí majetok, v konkurze Úpadcu zapísaný do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN: 36924a, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 38/2019 zo dňa 22.02.2019 v spojení so zverejnením v Obchodnom vestníku SR č. 168/2023 zo dňa 04.09.2023, ako:

(i) stavba so súpisným č. 3, Polyfunkčná budova postavená na pozemkoch KN-C s parcelným č. 1455/1 a parcelným č. 1455/3; byty, nebytové priestory a stavba zapísané na LV č. 8213, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, v ktorej stavbe sa nachádzajú tieto byty a nebytové priestory vo výlučnom vlastníctve (podiel 1/1 – ina k celku) Úpadcu:

Popis, číslo bytu/ nebytového priestoru

Súpisné číslo

Číslo vchodu

Poschodie

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve

Byt č. 1

3

1

3 - mezanín

15630/133278

Byt č. 2

3

1

3 - mezanín

15100/133278

Nebytový priestor č. 12 - 2

3

1

prízemie

13015/133278

Nebytový priestor č. 12 - 1

3

1

suterén

12983/133278

Nebytový priestor č. 12 - 3

3

1

1.

18540/133278

Nebytový priestor č. 12 - 4

3

1

2.

18630/133278

Nebytový priestor č. 12 - 1

3

2

prízemie

8720/133278

Nebytový priestor č. 12 - 2

3

2

1.

15010/133278

Nebytový priestor č. 12 - 3

3

2

2.

15650/133278

(ii)  pozemky KN-C vo výlučnom vlastníctve (podiel 1/1 – ina k celku) Úpadcu, zapísané na LV č. 4059 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica:

Druh

Výmera v m2

Parcelné číslo

Zastavaná plocha a nádvorie

320

1455/1

Zastavaná plocha a nádvorie

199

1455/3

Zastavaná plocha a nádvorie

437

1455/4

Zastavaná plocha a nádvorie

37

1455/6

Zastavaná plocha a nádvorie

326

1455/7

    (iii) peňažné pohľadávky Úpadcu súvisiace s užívaním nehnuteľností špecifikovaných vyššie v bodoch (i) a (ii), a to pohľadávky s nasledovnou špecifikáciou:

Obchodné meno dlžníka

Dlžník - ulica, číslo

Dlžník - mesto

Dlžník – PSČ

Dlžník - IČO

Suma v EUR

Právny dôvod vzniku

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 663,46

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 02/2018

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 871,38

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 03/2018

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 819,40

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 04/2018

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 871,38

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 05/2018

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 819,40

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 06/2018

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 871,38

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 07/2018

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 871,38

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 08/2018

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 819,40

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 09/2018

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 871,38

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 10/2018

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 819,40

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 11/2018

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 871,38

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 12/2018

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 871,38

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 01/2019

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 715,44

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 02/2019

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 871,38

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 03/2019

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 819,40

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 04/2019

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

46946420

1 871,38

Pohľadávka vzniknutá titulom užívania nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach Úpadcu za 05/2019

Fire Safe s.r.o.                                 

P.O.Hviezdoslava 2306        

Topoľčany 1                  

95501         

46836811   

900,00

Nájomné za nebytové priestory

Fire Safe s.r.o.                                 

P.O.Hviezdoslava 2306        

Topoľčany 1                  

95501         

46836811   

900,00

Nájomné za nebytové priestory

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY:

Predmet dražby predstavuje časť podniku Úpadcu, ktorí je tvorená z nasledovných zložiek majetku:

Stavba

Hodnotená stavba č. súp. 3 je postavená na pozemkoch parc. C-KN č. 1455/1 a 1455/3 v k.ú. Banská Bystrica. Jedná sa o polyfunkčný objekt situovaný v centre krajského mesta v uličnej zástavbe obchodných a prevádzkových stavieb na Námestí SNP. Hodnotený objekt pozostáva z dvoch častí, predná časť na parc. č. 1455/1 je súčasťou radovo radených domov námestia, má jedno podzemné a päť nadzemných podlaží, v dvornej časti na parc. č. 1455/3 je postavená druhá časť objektu, ktorá má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. Jednotlivé časti objektu sú spojené jednopodlažnou vstavbou s podpivničením. Uličná a dvorná časť nie sú komunikačne prepojené, uličná časť má vlastné schodisko a osobný výťah, dvorná časť má len schodisko. Uličný objekt ako aj dvorný objekt sú kultúrnymi pamiatkami zapísanými v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR pod č. Ss/2457. Hlavný prístup do budovy pre peších je možný priamo z pešej zóny hlavného námestia, objekt má vlastné možnosti pre parkovanie motorových vozidiel na nádvorí, ktoré je prístupné cez cudzí pozemok z Kapitulskej ulice. Objekt je postavený na mierne svahovitom pozemku, napojený je na kompletné rozvody inžinierskych sietí - miestny rozvod vody, kanalizáciu, zemný plyn, rozvody NN a telekomunikačné rozvody.

Doklady o veku stavby sa nezachovali. Podľa dostupných informácií sa jedná o objekt ktorého vznik sa datuje do 15. storočia, pôvodne postavený ako meštiansky dom - uličná časť na parc. č. 1455/1. Budova bola v minulosti niekoľkokrát prestavovaná a rekonštruovaná, s oblúkovou atikou, komplexná a najväčšia prestavba a rekonštrukcia objektu bola vykonaná v rokoch 1998 - 1999, kedy vznikol súčasný stav. Stavebné úpravy boli vykonané na základe stavebného povolenia stavby "Banská Bystrica - Prestavba objektu Nám. SNP č. 3" parc. č. 1455/1, 1455/3, 1455/4 k.ú. Banská Bystrica, vydané Okresným úradom Banská Bystrica, odborom životného prostredia dňa 9.6.1998 pod č. 98/01658/8KB. Stavba bola daná do užívania na základe rozhodnutia č. 99/01738/8KB - povolenie predčasného užívania stavby "Banská Bystrica - prestavba objektu Nám. SNP 3", vydaného Okresným úradom Banská Bystrica, odborom životného prostredia dňa 11.5.1999. Pri tejto rekonštrukcii boli obnovované takmer všetky stavebné konštrukcie objektu, bol prehlbovaný suterén, staticky zabezpečované základy budovy, vyhotovené nové zvislé a vodorovné izolácie, z pôvodnej stavby zostali len základy, čelný múr, klenbové stropy nad I. PP a I. NP a časť zvislých nosných konštrukcií. Vzhľadom na vykonané stavebné a rekonštrukčné práce vek stavby stanovujem k roku 1999 a vo výpočte uvažujem so zostatkovou životnosťou 100 rokov, opotrebenie je vypočítané lineárnou metódou.

Objekt bol využívaný pre administratívu, obchody, služby a prechodné príležitostné ubytovanie. V roku 2014 došlo k zmene účelu využitia, ktorá sa dotýkala podkrovných priestorov meštianskeho domu, využívaných ako spoločenské priestory pre administratívu, resp. príležitostné ubytovanie návštevníkov. Z týchto priestorov boli vytvorené dva mezonetové byty (na IV. a V. NP), prístupné z chodby na IV. NP objektu. Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby "príležitostné ubytovanie" na "byty" v dome č. súp. 3 na Námestí SNP v Banskej Bystrici, na parc. KN-C č. 1455/1 v k.ú. Banská Bystrica, bolo vydané Mestom Banská Bystrica dňa 28.4.2014 pod č. OVZ-SU 68135/7734/2014/Boj. Priestory na jednotlivých podlažiach sú zapísané na liste vlastníctva ako nebytové priestory, mezonetové byty ako byt č. 1 a byt č. 2.

     Dispozičné riešenie stavby

V suterénne boli plánované reštauračné priestory a k nim prislúchajúce miestnosti. Na I. nadzemnom podlaží je v uličnej časti budovy obchodný priestor prístupný z pešej zóny námestia, vstupná chodba (podbrání popod budovu), z ktorej je prístup ku schodisku a výťahu uličnej časti budovy a ktorou sa prechádza do dvora objektu. Vedľa schodiskového priestoru je kaviareň, ktorá zasahuje do jednopodlažnej vstavby medzi uličnou a dvornou časťou budovy. V dvornej časti objektu sú na I. NP štyri priestory pre služby a administratívu vrátane hygienického zázemia prístupné z dvora a schodisko ktoré sprístupňuje II. a III. NP dvornej časti budovy. V uličnej časti objektu sa na II.NP nachádzajú tri kancelárie so sociálnym zázemím, archív (pôvodná miestnosť s diamantovou klenbou), chodba so schodiskom a výťah, na III. NP sú štyri kancelárie, kuchynka, príručný sklad, sociálne zariadenia, chodba so schodiskom a výťah. Na IV. a V.NP sú dva mezonetové byty prístupné z chodby na IV. NP a spoločná kotolňa v podstrešnom priestore prístupná po kovových stúpadlách z chodby na IV.NP. V dvornej časti budovy sú na II. NP priestory pre oddych a spoločné cvičenie vrátane sociálneho zázemia, na III.NP sú dva priestory pre administratívu a plynová kotolňa. Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží je zrejmé z priložených pôdorysov.

Technické riešenie stavby

Objekt je založený na pôvodných základoch z kameňa a betónu, pri rekonštrukcii čiastočne podchytené, nové betónové základové pásy sú s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie pôvodnej časti sú murované z lomového kameňa a tehly hrúbky od 50 do 100 cm, nové nosné aj deliace konštrukcie sú murované. Stropy nad I.PP a I.NP sú klenbové, v ostatných podlažiach prevažne so zavesenými stropnými pohľadmi. Schodisko v uličnej časti je dvojramenné z votknutých stupňov s povrchom z prírodnej žuly, schodisko v dvornej časti objektu je železobetónové monolitické s povrchom nástupníc z PVC. Krov drevený, nad prednou (uličnou) časťou s čelným oblúkom prechádzajúcim do sedlového mierneho spádu, zadná časť má pultovú strechu s vikiermi z jednej pozdĺžnej strany, krytina strechy a klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú riešené ako hladké omietky so štukovou výzdobou (rímsy, šambrány, plasticita apod.) s farebným riešením (čelná fasáda). Vnútorné povrchové úpravy stien vo väčšine priestorov sú z hladkej vápennej omietky, v sociálnych zariadeniach a v kuchynkách je keramický obklad stien, obložená je výťahová šachta. Podlahy sú realizované podľa charakteru prevádzok keramické dlažby, plávajúce laminátové podlahy alebo veľkoplošné koberce. Okná sú z tvrdého dreva s termoizolačným dvojitým zasklením, vnútorné parapety okien drevené, vonkajšie z pozinkovaného plechu. Dvere väčšinou z masívneho dreva, pri vstupe do objektu kovové s automatickým otváraním. Vykurovanie je ústredné oceľovými panelovými radiátormi KORAD, každá časť objektu má vlastnú kotolňu, zdrojom tepla sú plynové kotle. V niektorých miestnostiach sú sálavé vykurovacie panely, niektoré prevádzky sú vybavené vzduchotechnickými rozvodmi v kombinácii s klimatizačnými jednotkami. Ohrev teplej vody v uličnej časti objektu zabezpečuje zásobníkový ohrievač, v dvornej časti sú osadené prietokové ohrievače alebo batérie na ohrev vody. Vybavenie všetkých sociálnych zariadení tvoria štandardné keramické umývadla, WC misy kombi, pisoáre, sprchovacie kúty. Vybavenie kuchyniek je tvorené kuchynskými linkami na báze dreva s nerezovými drezmi so zmiešavacími vodovodnými batériami. V bytoch sú rohové plastové vane, sprchovacie kúty, keramické umývadla, pákové nerezové batérie a WC misy combi, kuchynské linky sú vyrobené na mieru s vstavanými spotrebičmi. V celom uličnom objekte sú vyhotovené rozvody teplej a studenej vody, v dvornej časti len studenej, rozvody el. energie, kanalizácie, dátové rozvody, plynová prípojka do kotolne na zabezpečenie vykurovania, rozvádzač s automatickým istením v napäťovej sústave 220/380 V. Budova je opatrená bleskozvodom, inštalovaný je kamerový systém a zabezpečovacie zariadenie.

Pozemky

Hodnotené pozemky sa nachádzajú v centre krajského mesta Banská Bystrica na Námestí SNP. Parcely C-KN č. 1455/1 a 1455/3 sú zastavané polyfunkčnou budovou č. súp. 3, parcely C-KN č. 1455/4, 1455/6 a 1455/7 tvoria dvor a parkovisko zo zadnej strany objektu. Pozemky sú situované v najužšom centre mesta, v tesnej blízkosti sa nachádzajú objekty obchodného charakteru, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, bankové budovy, objekty služieb, múzeum, galérie, kostol apod.. Pozemky sú mierne svahovité, prístupné z pešej zóny hlavného námestia, objekt má vlastné možnosti pre parkovanie motorových vozidiel len na nádvorí, ktoré je prístupné cez cudzí pozemok z Kapitulskej ulice. V mieste je vybudovaná kompletná infraštruktúra s možnosťou napojenia pozemkov na všetky inžinierske siete, vybudované sú miestne komunikácie, chodníky a parky. Výpočet všeobecnej hodnoty pozemkov je vykonaný metódou polohovej diferenciácie, výmera a kultúra pozemkov je prevzatá z LV č. 4059, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica.

Pohľadávky

Meno a priezvisko/

Dlžník - ulica, číslo

Dlžník - mesto

Dlžník - PSČ

Dlžník - Štát

Dlžník - IČO/rodné číslo/ dátum narodenia

Suma

 

 

v EUR

kV

VŠH

Fire Safe s.r.o.      – f.č. 18600008                           

P.O.Hviezdoslava 2306/36

Topoľčany

95501

SR

46836811

900,00

0,00

0,00

Fire Safe s.r.o.      – f.č. 18600009                        

P.O.Hviezdoslava 2306/36

Topoľčany

95501

SR

46836811

900,00

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1663,46

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1871,38

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1819,40

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1871,38

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1819,40

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1871,38

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1871,38

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1819,40

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1871,38

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1819,40

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1871,38

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1871,38

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1715,44

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1871,38

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1819,40

0,00

0,00

PMG Solutions, s.r.o.

Lazovná 1487/56

Banská Bystrica

97401

SR

46946420

1871,38

0,00

0,00

Spolu

 

 

 

 

 

31118,32

 

0,00

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.

SPÔSOB STANOVENIA CENY PREDMETU DRAŽBY:

Znalecký posudok, ktorý vypracovala znalecká organizácia ÚEOS – Komercia, a.s., so sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 465/B, číslo znaleckého posudku 106/2023, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota predmetu dražby, t.j. časti podniku Úpadcu špecifikovanej v bode G. tohto oznámenia, na sumu vo výške 1.660.000,- Eur bez DPH, slovom: jeden milión šesťstošesťdesiattisíc Eur.

Úpadca ako vlastník predmetu dražby nie je platiteľ v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“).

Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH, dodanie predmetu dražby nie je predmetom dane podľa Zákona o DPH.

Ak vydražiteľ nie je platiteľom v zmysle Zákona o DPH, dodanie predmetu dražby je oslobodené od dane podľa § 38 Zákona o DPH.

V zmysle vyššie uvedeného sa najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) nebude zvyšovať o daň z pridanej hodnoty v zmysle Zákona o DPH.

 

48.735193, 19.145632

Adresa
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, GPS: 48.735193, 19.145632