Dražba pozemkov s poľnohospodárskou budovou v k.ú. Slovenská Nová Ves

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 09.01.2023 11:00
Miesto konania dražby Hotel La Pension, Rybníková 15, 917 01 Trnava, salónik pri recepcii, prízemie
Výmera 16991,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 481 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 481 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 700,00 €
Obhliadky 19.12.2022 10:00 05.01.2023 10:00
Zodpovedná osoba Denisa Javrová
Súbory na stiahnutie ZP Slovenská Nová Ves.pdf OoDr- Slovenská Nová Ves.pdf

Predmetom dražby  sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor pre okres Trnava, obec Slovenská Nová Ves, katastrálne územie Slovenská Nová Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 1058 ako:

 • Poľnohospodárska budova (popis stavby „sociálna budova“), nachádzajúca sa na parcelách registra „C“, parcelné čísla 536/57, 536/15,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 533/18, druh pozemku: Vinica, výmera 1 710 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 536/15, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 60 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 536/35, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 922 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 536/39, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5 501 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 536/40, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2 646 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 536/41, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1 618 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 536/53, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1 164 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 536/54, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2 764 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 536/55, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 18 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 536/56, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 167 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 536/57, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 395 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 537/7, druh pozemku: Ostatná plocha, výmera 26 m2.

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Dražobník upozorňuje účastníkov dražby, že na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom dražby, je umiestnený plastový odpad vo vlastníctve Úpadcu a spoločnosti Ekoplastika s.r.o. v objeme cca 2000 ton, pričom na vydražiteľa prechádza spolu s vlastníckym právom k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom dražby, aj vlastnícke právo k tomuto plastovému odpadu vo vlastníctve Úpadcu, a teda vydražením prechádza na neho záväzok v podobe environmentálnej záťaže,  ktorého negatívna hodnota v podobe nákladov na jeho likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi je vyjadrená v znaleckom posudku, ktorým bol ohodnotený predmet tejto dražby.  

Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrajovej zóne zastavaného územia obce Slovenská Nová Ves a sú situované  na rovinatom teréne v bývalom areáli poľnohospodárskeho družstva v lokalite, územným plánom obce určenej  na poľnohospodárske využitie, priamo susediacej s jestvujúcou zástavbou rodinných domov. V lokalite sú vybudované obecné rozvody elektrickej energie, vody a kanalizácie, ku ktorým je možnosť pripojenia.

Sociálna budova bez s. č.  na parc. č. 536/15 a č. 536/57 je približne 7 rokov mimo prevádzky, opustená, bez pravidelnej údržby, čo sa prejavilo na jej stave. Je nevyhnutná rekonštrukcia stavby.

Pozemky na parc. č. 536/35, 536/39 a 536/40 sú čiastočne znehodnotené  enviromentálnou záťažou – voľne uloženým plastovým odpadom, pôvodne určeným na separáciu a ďaľšie spracovanie. Odstránenie uvedenej záťaže je možné odvozom a uskladnením plastového odpadu na riadenú skládku.

Celková výmera pozemkov je 16.991 m2.