Dražba rekreačnej chaty s pozemkom v k.ú. Valča

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 13.02.2023 11:00
Miesto konania dražby Mestský úrad Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 49 Martin, zasadačka č. 103, 1. poschodie
Výmera 479,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 63 800,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 63 800,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 19 200,00 €
Obhliadky 24.01.2023 11:00 07.02.2023 11:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie Znalecký posudok _Valča (1).pdf Oznámenie o dražbe_podpísané_overené_VALČA_LIPTÁK.pdf

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedená na Okresnom úrade Martin, katastrálny odbor pre okres Martin, obec Valča, katastrálne územie Valča, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1541 v podiele 1/1 k celku ako:
•parcela registra „C“, parcelné číslo 1310/5, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 443 m2,
•parcela registra „C“, parcelné číslo 1310/11, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 36 m2,
•Budova pre šport a na rekreačné účely (popis stavby „rekreačná chata“), na parcele registra „C“, parcelné číslo 1310/11.

 

Opis predmetu dražby:
Rekreačná chata súpisné číslo 1095, je nepodpivničená, má jedno nadzemné podlažie a jedno podkrovné podlažie, ktoré je obytné. Chata je samostatne stojaca s pozemkom. Základové konštrukcie sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené. Strešná konštrukcia je so sedlovým krovom a krytinou plechových vlnoviek. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené, v podkroví sú strešné okná. Fasáda drevená ošetrená náterom. Vnútorné omietky sú hladké vápenné. Vnútorné schodisko je kovové. Dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach. Podlahové konštrukcie sú na prízemí keramická dlažba, v podkroví drevená palubovka. Vykurovanie bolo lokálne elektrickými konvektormi, aktuálne pri obhliadke konvektory chýbali. Príprava TÚV je elektrickým zásobníkovým ohrievačom. Na prízemí sa nachádza splachovacie wc, umývadlo a sprchový kút. Chata je v pôvodnom stave bez vykonaných rekonštrukčných prác. Objekt je napojený na verejný rozvod vody a elektrickej energie, kanalizácia je napojená na žumpu. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza vstup, kuchynský kút spojený s obývacou izbou, kúpeľňa s wc a schodisko. Na druhom nadzemnom podlaží (v podkroví) sa nachádza schodiskový priestor a izba. Terasa sa nachádza z prednej strany chaty. Podlaha je betónová. Na terase sa nachádza sedenie. Konštrukciu tvoria drevené stĺpiky a drevený sedlový krov. Rekreačná chata sa nachádza v dostupnej blízkosti lyžiarskeho strediska. Prístup ku chate je z asfaltovej obecnej komunikácie.
Pozemky parcela č. 1310/11 a parcela č. 1310/5 sú situované mimo zastavaného územia obce Valča, v lokalite s výstavbou rekreačných chát so štandardným vybavením. Prístup na pozemky je po spevnenej miestnej komunikácii. Na pozemku je možnosť napojenia na verejný vodovod a rozvod elektrickej energie. Doprava je možná individuálnou automobilovou dopravou. Pozemok má priaznivú polohu.
Výmera pozemkov spolu: 479 m2.
Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.