Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. Horné Mýto

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 03.08.2022 10:00
Miesto konania dražby Obchodno-informačné centrum, Zrkadlová miestnosť, Alžbetínske námestie 1203,
Dunajská Streda, ( bývalá budova Perfects), 1. posch. , č.d. 111
Výmera 212,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 154 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 154 000,00 €
Minimálne prihodenie 3 000,00 €
Dražobná zábezpeka 46 200,00 €
Obhliadky 18.07.2022 10:00 25.07.2022 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie Znalecký posudok_Horné Mýto_02062022.pdf

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v okrese Dunajská Streda, obec: Horné Mýto, katastrálne územie: Horné Mýto:

  1. na LV č. 1164, a to:
  1. pozemky, parcely registra „C“ evidované v katastrálnej mape:
  • parc. č. 79/1, výmera 481 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
  • parc. č. 79/2, výmera 129 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;

vo výlučnom vlastníctve: Vojtech Bugár, nar. 15.04.1964, bytom Horné Mýto 121, 930 13 Horné Mýto, podiel 1/1;

  1. na LV č. 1358 a to:
  1. stavby:
  • rodinný dom, súp. číslo 121, na parc. č. 79/2;

v bezpodielovom spoluvlastníctve, podiel 1/1: Vojtech Bugár, nar. 15.04.1964, bytom Horné Mýto 121, 930 13 Horné Mýto a Eva Bugárová, nar. 23.12.1964, Horné Mýto 121, 930 13 Horné Mýto

(ďalej spoločne len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Rodinný dom súpisné číslo 121 postavený na parc.č.79/2 v katastrálnom území obce Horné Mýto je samostatne stojaci objekt osadený v radovej zástavbe rodinných domov. Dom je dvojpodlažný, je celý podpivničený a zastrešený je sedlovou strechou. Na rodinnom dome bola realizovaná čiastočná rekonštrukcia v rokoch 2004-2005, v rozsahu vonkajších povrchových úprav - zateplenia celého domu, novej fasády, výmena vchodových dverí, podláh, kuchynskej linky vrátane spotrebičov. Prístup k nehnuteľnosti je zabezpečený z miestnej komunikácie, ktorá je od domu oddelená chodníkom.

Pozemok parc.č. 79/1 z ulice, z časti z bočných strán a zo zadnej strany je oplotený murovaným plotom o výške 2 m. Múrik je omietnutý a spojovacie stĺpy sú obložené obkladom.

Celková výmera pozemkov je 610 m2.

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.