Dražba súboru vecí nachádzajúcich sa v k.ú. Zvolen

Stav Ukončená
Dátum dražby 22.10.2018 - 10:30
Miesto konania dražby Slovenská republika, Nitra, Štefánikova 9, prvé nadzemné podlažie – kancelária dražobníka
Výmera 224 711,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 18 000 000,00 €
Najnižšie podanie 18 000 000,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 790,90 €
Obhliadky 04.10.2018 - 10:00 15.10.2018 - 10:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je súbor vecí skladajúci sa z konkurznej podstaty úpadcu v I. rade (uvedený v bode G.1. a G.2. tohto oznámenia) a z konkurznej podstaty úpadcu v II. rade (uvedený v bode G.3. tohto oznámenia).

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

1. Konkurzná podstata úpadcu v I. rade – pozemky

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Zvolen – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Zvolen,
 • Obec: Zvolen,
 • Katastrálne územie Zvolen,
 • zapísané na liste vlastníctva ako parcely registra „C“:

 

Druh

Výmera v m2

Číslo LV

Parcelné číslo

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Orná pôda

2601

4652

3731/5

1/1

Orná pôda

15396

4652

3731/15

1/1

Orná pôda

70

4652

3731/67

1/1

Ostatné plochy

588

4652

3731/79

1/1

Ostatné plochy

1152

4652

3731/85

1/1

Orná pôda

4

4652

3731/135

1/1

Orná pôda

96

4652

3731/138

1/1

Ostatné plochy

21

4652

3731/150

1/1

Ostatné plochy

278

4652

3731/151

1/1

Ostatné plochy

116

4652

3731/152

1/1

Ostatné plochy

5

4652

3731/164

1/1

Ostatné plochy

119

4652

3731/166

1/1

Ostatné plochy

791

4652

3731/167

1/1

Ostatné plochy

22

4652

3731/169

1/1

Ostatné plochy

7768

4652

3731/172

1/1

Ostatné plochy

1201

4652

3731/173

1/1

Ostatné plochy

40

4652

3731/176

1/1

Ostatné plochy

48

4652

3731/198

1/1

Ostatné plochy

261

4652

3731/199

1/1

Ostatné plochy

88

4652

3731/209

1/1

Ostatné plochy

285

4652

3731/212

1/1

Ostatné plochy

166

4652

3731/213

1/1

Ostatné plochy

166

4652

3731/216

1/1

Ostatné plochy

434

4652

3731/223

1/1

Ostatné plochy

475

8349

3729/7

1/1

Ostatné plochy

1570

8349

3729/8

1/1

Ostatné plochy

72

8349

3729/9

1/1

Ostatné plochy

19

8349

3729/10

1/1

Ostatné plochy

77

8349

3729/16

1/1

Orná pôda

39493

8349

3730/9

1/1

Orná pôda

114

8349

3730/10

1/1

Orná pôda

269

8349

3730/11

1/1

Orná pôda

1443

8349

3730/20

1/1

Ostatné plochy

3161

8349

3730/24

1/1

Orná pôda

832

8349

3731/10

1/1

Orná pôda

4018

8349

3731/11

1/1

Orná pôda

30

8349

3731/60

1/1

Orná pôda

283

8349

3731/61

1/1

Orná pôda

1094

8349

3731/66

1/1

Orná pôda

3

8349

3731/70

1/1

Ostatné plochy

191

8349

3731/73

1/1

Ostatné plochy

90

8349

3731/74

1/1

Ostatné plochy

28

8349

3731/75

1/1

Ostatné plochy

1719

8349

3731/86

1/1

Ostatné plochy

21

8349

3731/91

1/1

Ostatné plochy

190

8349

3731/174

1/1

Orná pôda

8127

8349

3827/13

1/1

Orná pôda

1443

8349

3827/26

1/1

Orná pôda

5724

8349

3827/27

1/1

Orná pôda

1331

8349

3827/29

1/1

Ostatné plochy

3134

8349

3827/32

1/1

Ostatné plochy

901

8349

3832/6

1/1

Ostatné plochy

260

8349

3832/7

1/1

Ostatné plochy

225

8349

3832/8

1/1

Ostatné plochy

206

8349

3832/9

1/1

Ostatné plochy

158

8349

3832/10

1/1

Ostatné plochy

3558

8354

3731/157

1/1

Orná pôda

2682

8460

3731/20

1/1

Ostatné plochy

691

8460

3731/141

1/1

Ostatné plochy

2515

8460

3731/175

1/1

Ostatné plochy

2106

8478

3731/14

1/1

Ostatné plochy

213

8478

3731/53

1/1

Ostatné plochy

286

8478

3731/92

1/1

Ostatné plochy

287

8478

3731/144

1/1

Ostatné plochy

901

8478

3731/181

1/1

Ostatné plochy

328

8478

3731/182

1/1

Ostatné plochy

46

8478

3731/183

1/1

Ostatné plochy

76

8478

3731/196

1/1

Ostatné plochy

3441

8486

3731/158

1/1

Ostatné plochy

726

8486

3731/159

1/1

Ostatné plochy

27

8486

3731/160

1/1

 

vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :             CC Development s.r.o. "v konkurze"

Sídlo :                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 11

IČO :                                    36 695 734

Zápis :                                  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12267/S

 

2. Konkurzná podstata úpadcu v I. rade – stavby

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Zvolen – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Zvolen,
 • Obec: Zvolen,
 • Katastrálne územie Zvolen:

 

Popis

Štát

Číslo LV

Parcelné číslo registra „C“

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Stavba „ZVOLEN – INŽINIERSKE SIETE ČIERNE ZEME TEPLIČKY TRŇANSKÝ CHODNÍK“ – I. etapa, ktorej užívanie bolo Úpadcovi v I. rade povolené Kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j. A/2010/01143-roz. zo dňa 06.09.2010. Podľa vyššie uvedeného Kolaudačného rozhodnutie je stavba členená na objekty: SO-02-04 Prekládka vodovodu, SO-03-01-03 Prekrytie melioračného kanála, SO-04 Verejný vodovod, SO-05-01 Verejná splašková kanalizácia, SO-05-02 Verejná dažďová kanalizácia

SR

8354; 8486; 8966; 8460; 4652; 9504; 8867; 8966; 8458;

3731/157, 3731/158, 3731/159, 3731/72, 3731/175, 3731/167, 3731/5, 3731/135, 3731/81, 3731/166, 3731/173, 3731/172, 3731/153, 3731/155, 3731/59, 3731/197, 3731/156, 3731/169, 3731/176, 3731/15, 3731/146, 3731/147, 3731/161, 3731/178, 3731/83, 3731/180, 3731/6, 3731/168, 3731/179, 3731/63, 3731/148

1/1

Stavba „EUROPA RETAIL PARK ZVOLEN – INŽINERSKE SIETE ČIERNE ZEME, TEPLIČKY, TRŇANSKÝ CHODNÍK“ – I. etapa, ktorej užívanie bolo Úpadcovi v I. rade povolené Kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo Zvolene číslo spisu 7/2010/01835-4 zo dňa 08.09.2010, právoplatným dňa 10.09.2010 pre objekty stavby: SO 02 – Stavebné úpravy cesty č. III/069002, 02-01 Komunikácie, 02-02 Dopravné značenie v katastrálnom území Zvolen – Čierne zeme

SR

8458; 4652; 8478; 1;

5753 

3731/6, 3731/5, 3731/14, 5303/2, 3410/469, 3410/465

1/1

Stavba „EUROPA RETAIL PARK ZVOLEN – INŽINIERSKE SIETE ČIERNE ZEME, TEPLIČKY, TRŇANSKÝ CHODNÍK“ – I. a II. Etapa, ktorej užívanie bolo Úpadcovi v I. rade povolené Kolaudačným rozhodnutím Mesta Zvolen, spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy č.j. SÚ 3832/2010-Šu zo dňa 29.11.2010, právoplatným dňa 30.11.2010. Podľa vyššie uvedeného Kolaudačného rozhodnutia stavba obsahuje: inžinierska stavba sietí technického vybavenia územia povolené stavebnými povoleniami vydanými Mestom Zvolen dňa 26.02.2009 pod č.j.: SÚ 205/2009/4-roz., dňa 27.02.2009 pod č.j.: SÚ 204/2009/4-roz. a dňa 11.01.2010 pod č.j.: SÚ 4002/2009-Šu, v znení zmeny stavby pred jej dokončením zo dňa 27.05.2010 pod č.j.: SÚ 1602/2010-Šu, pozostávajúce zo stavebných objektov podľa nasledovnej objektovej skladby vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: I. etapa a) SO 07 – trafostanica, II. etapa b) SO 03 – Komunikácie a HTÚ – 03-01 Príprava územia a HTÚ, - 03-02 Komunikácie, - 03-04 Dopravné značenie, - c) SO 06 – STL plynovody, e) SO 10 - Sadové úpravy. 

SR

8458; 8966; 8349; 8460; 4652; 3517; 1;

3643/12, 3729/19, 3729/20, 3730/25, 3730/32, 3731/1, 3731/6, 3731/59, 3731/72, 3731/75, 3731/86, 3731/89, 3731/141, 3731/142, 3731/146, 3731/147, 3731/148, 3731/151, 3731/152, 3731/161, 3731/171, 3731/172, 3731/174, 3731/175, 3731/180, 3827/3, 5303/2

1/1

Vodná stavba objektov vodných stavieb SO 04 Verejný vodovod, SO-05-01 Verejná splašková kanalizácia, SO-05-02 Verejná dažďová kanalizácia v rámci stavby „EUROPA RETAIL PARK ZVOLEN - Inžinierske siete Čierne zeme, Tepličky, Trňanský chodník – II. Etapa“, ktorej trvalá prevádzka bola Úpadcovi v I. rade povolená Kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j. A/2010/01480-rozh. zo dňa 21.12.2010, právoplatným dňa 22.12.2010.

SR

8966; 3517;

3731/72, 3827/3, 3643/4

1/1

Stavebné objekty: SO 01-03 Cestná svetelná signalizácia, stavby „EUROPA RETAIL PARK ZVOLEN – SO 01-03 Svetelná signalizácia - II. etapa“, ktorých užívanie bolo Úpadcovi v I. rade povolené Rozhodnutím Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici číslo spisu: 1/2011/00557 zo dňa 28.02.2011, právoplatným 24.03.2011.

SR

3517; 8460;

3827/3, 3827/25,3731/20,

1/1

Stavba „INŽINIERSKE SIETE ČIERNE ZEME, TEPLIČKY, TRŇANSKÝ CHODNÍK – ZVOLEN (EUROPA RETAIL PARK – I. etapa, 03-02-01 Komunikácie – Predĺženie vety C“), ktorej užívanie bolo Úpadcovi v I. rade povolené Kolaudačným rozhodnutím Mesta Zvolen, spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy č.j.: SÚ 2830/2011-Šu zo dňa 21.10.2011, právoplatným dňa 24.10.2011. Podľa vyššie uvedeného Kolaudačného rozhodnutia stavba obsahuje: zmenu dokončenej inžinierskej stavby pozemnej komunikácie pozostávajúca z predĺženia jej pokračovania vetvy C v celkovej dĺžke cca 60 m.

SR

8486; 8478;

3731/159, 3731/182

1/1

Stavba „EUROPA RETAIL PARK ZVOLEN – INŽINIERSKE SIETE ČIERNE ZEME, TEPLIČKY, TRŇANSKÝ CHODNÍK“ – II. Etapa, ktorej užívanie bolo Úpadcovi v I. rade povolené Kolaudačným rozhodnutím Mesta Zvolen, spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy č.j.: SÚ 3832/2010/2-Šu zo dňa 11.03.2011, právoplatným dňa 13.04.2011. Podľa vyššie uvedeného Kolaudačného rozhodnutia stavba obsahuje: inžinierska stavba sietí technického vybavenia územia povolené stavebnými povoleniami vydanými Mestom Zvolen dňa 11.01.2010 pod č.j.: SÚ 4002/2009-Šu pozostávajúca zo stavebného objektu podľa nasledovnej objektovej skladby vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: SO 03 – Komunikácie a HTÚ – 03-01 Príprava územia a HTÚ, - 03-02 Komunikácie, - 03-04 Dopravné značenie.

SR

8966; 3517

74405,8

1/1

Vodná stavba objektov vodných stavieb SO – 04 Verejný vodovod, SO 05 Verejná kanalizácia: SO-05-01 Verejná splašková kanalizácia, SO-05-02 Verejná dažďová kanalizácia v rámci stavby „INŽINIERSKE SIETE ČIERNE ZEME, TEPLIČKY, TRŇANSKÝ CHODNÍK ZVOLEN – ROZŠÍRENIE č. 1“, ktorej trvalá prevádzka bola Úpadcovi v I. rade povolená Kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j. A/2011/00493-rozh. zo dňa 12.07.2011, právoplatným dňa 14.07.2011.

SR

8478; 8486; 9504; 8966;

3731/92, 3731/221, 3731/159, 3731/144, 3731/81, 3731/71, 3731/222, 3731/220, 3731/55, 3731/53, 3731/14, 3731/18, 3731/182, 3731/218

1/1

Stavebné objekty SO 01 Stavebné úpravy cesty I/66, SO 01-01 Komunikácie, SO 01-02 Dopravné značenie pre stavbu „EUROPA RETAIL PARK ZVOLEN – Inžinierske siete Čierne zeme, Tepličky, Trňanský chodník – II. etapa“, ktorých užívanie bolo Záložcovi povolené Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici číslo spisu: 1/2010/002727-01 zo dňa 16.09.2010, právoplatným dňa 21.09.2010.

SR

8460; 3517;

3827/3, 3827/25, 3731/20,

1/1

Stavba „EUROPA RETAIL PARK ZVOLEN – INŽINIERSKE SIETE ČIERNE ZEME, TEPLIČKY, TRŇANSKÝ CHODNÍK“ – I. etapa, ktorej užívanie bolo Úpadcovi v I. rade povolené Mestom Zvolen, spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy č. j. SÚ 2587/2010-Šu zo dňa 08.09.2010, právoplatným 09.09.2010. Stavba obsahuje: inžinierske stavby sietí technického vybavenia územia povolené stavebnými povoleniami vydanými Mestom Zvolen dňa 26.02.2009 č.j.: SÚ 205/2009/4- roz., dňa 27.02.2009 pod č.j.: SÚ 204/2009/4-roz., a dňa 11.01.2010 pod č.j.: SÚ 4002/2009-Šu, v znení zmeny stavby pred jej dokončením zo dňa 27.05.2010 pod č.j.: SÚ 1602/2010-Šu, pozostávajúce zo stavebných objektov podľa nasledovnej objektovej skladby vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: SO 03 – Komunikácie a HTÚ, 03-01 – Príprava územia a HTU, 03-01-01 HTU, 03-01.02 Komunikácie, 03-04 Dopravné značenie, SO 06 – STL plynovody, 06-01 – STL plynovody, 06-02 – Prekládka verejného plynovodu, SO 09 – Drobné objekty, SO 10 – Sadové úpravy.

SR

8458; 4652; 8478; 9504; 8966; 8349; 8354; 8972; 8486; 8867; 6787; 8460;

3729/3, 3729/19, 3729/20, 3730/25, 3730/32, 3731/1, 3731/5, 3731/6, 3731/7, 3731/9, 3731/13, 3731/14, 3731/15, 3731/19, 3731/54, 3731/55, 3731/56, 3731/57, 3731/62, 3731/63, 3731/64, 3731/66, 3731/68, 3731/71, 3731/72, 3731/75, 3731/76, 3731/77, 3731/78, 3731/79, 3731/81, 3731/82, 3731/83, 3731/84, 3731/85, 3731/86, 3731/89, 3731/92, 3731/96, 3731/120, 3731/137, 3731/141, 3731/142, 3731/144, 3731/146, 3731/147, 3731/148, 3731/149, 3731/151, 3731/152, 3731/153, 3731/155, 3731/156, 3731/157, 3731/158, 3731/159, 3731/160, 3731/161, 3731/162, 3731/163, 3731/164, 3731/165, 3731/166, 3731/169, 3731/170, 3731/171, 3731/172, 3731/173, 3731/174, 3731/175, 3731/176, 3731/178, 3731/179, 3731/180, 3731/195, 3731/199, 3731/200, 3731/201, 3731/202, 3731/203, 3731/205, 3731/216, 3733/7, 3733/8

1/1

Vodná stavba objektov vodných stavieb SO 04 Verejný vodovod, SO-05-01 Verejná splašková kanalizácia, SO-05-02 Verejná dažďová kanalizácia v rámci stavby „EUROPA RETAIL PARK ZVOLEN - Inžinierske siete Čierne zeme, Tepličky, Trňanský chodník – II. Etapa“, ktorej trvalá prevádzka bola Úpadcovi v I. rade povolená Kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j. A/2010/01480-rozh. zo dňa 21.12.2010, právoplatným dňa 22.12.2010.

SR

8819; 6773; 6862;

3643/10, 3643/11, 3643/16, 3643/23

1/1

 

vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :             CC Development s.r.o. "v konkurze"

Sídlo :                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 11

IČO :                                    36 695 734

Zápis:                               Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12267/S

 

3. Konkurzná podstata úpadcu v II. rade

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Zvolen – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Zvolen,
 • Obec: Zvolen,
 • Katastrálne územie Zvolen,
 • List vlastníctva číslo 8458:

 

Druh

Výmera v m2

Parcelné číslo registra „C“

Zastavané plochy a nádvoria

173

3729/2

Zastavané plochy a nádvoria

735

3729/3

Zastavané plochy a nádvoria

57

3729/4

Zastavané plochy a nádvoria

133

3729/19

Ostatné plochy

356

3729/20

Orná pôda

224

3730/5

Orná pôda

1128

3730/6

Orná pôda

7445

3730/13

Orná pôda

1067

3730/21

Orná pôda

830

3730/22

Ostatné plochy

6110

3730/25

Orná pôda

3

3730/30

Ostatné plochy

500

3730/32

Orná pôda

40025

3731/6

Orná pôda

699

3731/7

Orná pôda

478

3731/9

Orná pôda

6152

3731/63

Orná pôda

2518

3731/64

Ostatné plochy

66

3731/78

Ostatné plochy

4851

3731/83

Ostatné plochy

870

3731/87

Ostatné plochy

653

3731/89

Ostatné plochy

628

3731/94

Orná pôda

47

3731/136

Orná pôda

3225

3731/139

Orná pôda

1350

3731/140

Ostatné plochy

2

3731/143

Ostatné plochy

1381

3731/146

Ostatné plochy

1576

3731/147

Ostatné plochy

1015

3731/148

Ostatné plochy

4

3731/149

Ostatné plochy

6225

3731/161

Ostatné plochy

1

3731/162

Ostatné plochy

38

3731/163

Ostatné plochy

275

3731/165

Ostatné plochy

877

3731/168

Ostatné plochy

11

3731/170

Ostatné plochy

110

3731/171

Ostatné plochy

2194

3731/178

Ostatné plochy

5

3731/179

Ostatné plochy

57

3731/180

Ostatné plochy

159

3731/200

Ostatné plochy

352

3731/201

Ostatné plochy

986

3731/205

Ostatné plochy

749

3731/206

Ostatné plochy

27

3731/210

Ostatné plochy

981

3731/214

Ostatné plochy

728

3731/215

Zastavané plochy a nádvoria

23

3733/2

Zastavané plochy a nádvoria

312

3733/8

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :             Zvolen retail park s.r.o. „v konkurze“

Sídlo :                                  960 01 Zvolen, Nám. SNP 11

IČO :                                     36 828 769

Zápis :                                  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 13565/S

 

Opis predmetu dražby:

Hodnotené nehnuteľnosti, t.j. pozemky, inžinierske siete a komunikácie sa nachádzajú v k.ú. Zvolen, obec Zvolen, v novotvoriacej sa zóne mesta pod názvom Zvolen - Čierne zeme - Tepličky a sú určené na umiestnenie stavby s názvom EURÓPA RETAIL PARK ZVOLEN. Uvedená lokalita leží severozápadne od centra mesta Zvolen, severne od obytného sídliska Zvolen - Západ, vedľa cesty 1/66 Zvolen - Banská Bystrica a Strážskej cesty vychádzajúcej zo Zvolena západným smerom. Územie je rovinaté a jeho poloha s možnosťou optimálneho dopravného napojenia na regionálnu aj celoštátnu cestnú sieť, železničnú a leteckú dopravu /blízke letisko Sliač/ umožňuje vytvoriť vhodné podmienky pre umiestňovanie veľkoplošných obchodných zariadení s vysokými požiadavkami na dopravnú infraštruktúru. V blízkom okolí sa nachádzajú bytové stavby sídliska Zvolen - Západ, obchodné zariadenie METRO, nové priemyselné a obchodné areály, riešené územie má v koncepcii rozvoja mesta Zvolen mimoriadne postavenie tým, že sa do neho kumulujú rozvojové plochy v najväčšom plošnom rozsahu. Navrhované urbanistické riešenie vymedzuje funkčné plochy pre realizáciu objektov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu /obchod, služby, administratíva, oddychovo-zábavné aktivity a prechodné ubytovanie - hotel/. V súčasnom období sú ukončené práce na areálových komunikáciách a inžinierskych sieťach, v časti územia sú postavené jednotlivé obchodné prevádzky, ukončené a otvorené sú napr. hypermarket TESCO, obchodné centrum HOBBY EXPRES, budova TPD. V danom mieste je životné prostredie bez zjavného poškodenia, s bežnou hlučnosťou a prašnosťou od cestnej premávky. Napriek tomu, že na liste vlastníctva sú niektoré pozemky charakterizované ako poľnohospodárska pôda mimo zastavaného územia obce, pozemky hodnotím ako stavebné pozemky na základe ďalších k posudku priložených podkladov.

 

Analýza využitia nehnuteľnosti :

Hodnotené nehnuteľnosti tvoria novobudovaný obchodný areál Retail park Zvolen v zmysle Územného plánu zóny Zvolen - Čierne zeme - Tepličky.

 

 

Adresa
zvolen