Opakovaná dražba nehnuteľností v priemyselnom areáli na Košovskej ceste v Prievidzi

Stav Ukončená
Dátum dražby 09.04.2019 - 10:00
Miesto konania dražby Slovenská republika, Zvolen, Stráž 223, sídlo správcu – Navrhovateľa, Veľká zasadacia miestnosť na 3. poschodí
Zistená / stanovená hodnota 1 630 000,00 €
Najnižšie podanie 1 222 500,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 790,90 €
Obhliadky 25.03.2019 - 12:00
Zodpovedná osoba Ing. Jana Tomanová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor pre okres Prievidza, obec Prievidza, katastrálne územie Prievidza, vo výlučnom vlastníctve Úpadcu (1/1), zapísané na liste vlastníctva číslo 8914 ako:

 

 • Administratívna budova (popis stavby: administr.budova) so súpisným číslom 71, na parcele registra „C“, parcelné číslo 1285,
 • Budova pre šport a rekreačné účely (popis stavby: rampa) so súpisným číslom 72, na parcele registra „C“, parcelné číslo 1288/3,
 • Iná budova (popis stavby: bufet) so súpisným číslom 2606, na parcele registra „C“, číslo 1286/17,
 • Iná budova (popis stavby: prev.budova) so súpisným číslom 2608, na parcele registra „C“, číslo 1286/22,
 • Iná budova (popis stavby: sklad) so súpisným číslom 2609, na parcele registra „C“, číslo 1286/15,
 • Iná budova (popis stavby: prev.budova dielne) so súpisným číslom 2610, na parcele registra „C“, číslo 1286/14,
 • Iná budova (popis stavby: prev.budova kuchyne) so súpisným číslom 2611, na parcele registra „C“, číslo 1286/4,
 • Iná budova (popis stavby: prev.budova výrobne) so súpisným číslom 2612, na parcele registra „C“, číslo 1286/13,
 • Iná budova (popis stavby: sklad) so súpisným číslom 2613, na parcele registra „C“, číslo 1286/12,
 • Iná budova (popis stavby: sklad) so súpisným číslom 2614, na parcele registra „C“, číslo 1286/11,
 • Iná budova (popis stavby: sklad) so súpisným číslom 2615, na parcele registra „C“, číslo 1286/10,
 • Iná budova (popis stavby: sklad) so súpisným číslom 2616, na parcele registra „C“, číslo 1286/3,
 • Iná budova (popis stavby: sklad) so súpisným číslom 2617, na parcele registra „C“, číslo 1286/9,
 • Iná budova (popis stavby: sklad) so súpisným číslom 2618, na parcele registra „C“, číslo 1286/8,
 • Iná budova (popis stavby: trafostanica) so súpisným číslom 2619, na parcele registra „C“, číslo 1284/2,
 • Iná budova (popis stavby: sklad) so súpisným číslom 2620, na parcele registra „C“, číslo 1286/2,
 • Iná budova (popis stavby: sklad) so súpisným číslom 2621, na parcele registra „C“, číslo 1286/6,
 • Iná budova (popis stavby: aranzerska dielna) so súpisným číslom 2622, na parcele registra „C“, číslo 1286/5,
 • Iná budova (popis stavby: sklad) so súpisným číslom 2623, na parcele registra „C“, číslo 1286/7,
 • Iná budova (popis stavby: vyrobna) so súpisným číslom 2624, na parcele registra „C“, číslo 1288/4,
 • Samostatne stojaca garáž (popis stavby: garáž) so súpisným číslom 2625, na parcele registra „C“, číslo 1288/5,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1277/29, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 255 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1284/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 255 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1285, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 489 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13327 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1075 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1408 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 617 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 195 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 147 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2027 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1108 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/9, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1864 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/10, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1562 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 680 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/12, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 557 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/13, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 249 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 273 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 185 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/17, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 144 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1286/22, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 30 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1288/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 511 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1288/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 194 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1288/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 81 m2.

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Znalecký posudok, ktorý vypracoval Ing. Marián Pilka, SNP 1197/30, 026 01 Dolný Kubín, evidenčné číslo 912740, číslo znaleckého posudku 338/2018.

 

Znalec stanovil cenu Predmetu dražby na 1.630.000,- EUR, slovom jeden milión šesťstotridsaťtisíc EUR.

Pokiaľ je vlastník predmetu dražby platiteľom v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“), najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“).

Informácia pre účastníkov dražby: predmet dražby je predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH.

Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH,  povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia a to v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, teda vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch sa pripočíta k najvyššiemu podaniu daň. Vlastník predmetu dražby týmto zároveň oznamuje vydražiteľovi, že dodanie predmetu dražby nebude oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1 Zákona o DPH, za predpokladu, že spĺňa podmienky na oslobodenie od dane.

Najnižšie podanie

1.222.500,- Eur bez DPH

 

Minimálne prihodenie

5.000,- Eur

Dražobná zábezpeka

a) výška

49.790,88,- Eur

 

Hodnotený areál sa nachádza v okresnom meste Prievidza, na Košovskej ceste v južnej okrajovej priemyselnej časti mesta.  Mesto má podľa internetovej stránky 53 000 obyvateľov. Je sídlom okresu. Sú tu úrady, materské, základné a stredné školy, súd,  zdravotnícke zariadenia, nemocnica, lekárne, športové a kultúrne  zariadenia, obchodné domy, supermarkety, služby.  Dostupnosť do centra je do 5 minút cesty peši. K zastávke autobusu je do 5  minút cesty peši.  V mieste je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu verejnej kanalizácie a  plynu.

Areál je prístupný  z asfaltovej komunikácie, konkrétne z Košovskej cesty.

 

Analýza využitia nehnuteľností:

Hodnotené nehnuteľnosti tvoria priemyselný areál so skladovými, výrobnými a administratívnymi budovami, na tieto účely sa nehnuteľnosti aj využívajú. 

 

Administratívna budova

Administratívna budova č.súp. 71 stojí na parc.č. 1285. Je murovaná obdĺžnikového pôdorysu, ktorá má čiastočné podzemné a dve nadzemné podlažia. Základy sú betónové pásové, obvodové a deliace konštrukcie murované tehlové, stropy železobetónové s rovným podhľadom, strecha je plochá, krytina z ťažkých nataviteľných asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké, podlahy lepené povlakové z PVC alebo keramické dlažby. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, vykurovanie ústredné, zdrojom je vlastná plynová kotolňa nachádzajúca sa v suteréne a oceľové rebrové radiátory, časť budovy má vlastné vykurovanie samostatnými plynovými vykurovacími telesami, vnútorné zariaďovacie predmety sú v štandardnom vyhotovení. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu aj zemný plyn. Hodnotená budova bola daná do užívania v roku 1975, životnosť murovanej stavby sa stanovuje na 80 rokov. V druhom nadzemnom podlaží bol požiar, ktorý toto podlažia čiastočne poškodil.

 

Bufet č. súp. 2606

Bufet č.súp. 2606 stojí na parc.č. 1286/17 je stavba pravidelného pôdorysu 12,00x12,00 m, ktorá je súčasťou radovej zástavby, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. Základy sú betónové pásové a pätkové, zvislé nosné konštrukcie tvorí železobetónový montovaný skelet, obvodové a deliace konštrukcie  sú murované, stropy železobetónové s rovným podhľadom, strecha je plochá, krytina z ťažkých nataviteľných asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vápennocementové hladké /nové/, vnútorné vápenné štukové hladké, podlahy tvoria keramické dlažby. Okná sú oceľohliníkové zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, vykurovanie ústredné, vnútorné zariaďovacie predmety sú v štandardnom vyhotovení. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu aj zemný plyn. Hodnotená budova bola daná do užívania v roku 1980, životnosť murovanej stavby sa stanovuje na 80 rokov.

 

Prev. budova č.súp. 2608

Prevádzková budova č.súp. 2608 stojí na parc.č. 1286/22 .Je malá murovaná stavba pravidelného obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 10,40 x 2,80 m, ktorá je súčasťou väčšej radovej zástavby. Základy sú betónové pásové, obvodové a deliace konštrukcie murované tehlové, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina z ťažkých nataviteľných asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okno je drevené zdvojené, dvere drevené plné. Hodnotená budova bola daná do užívania v roku 1975, životnosť stavby sa stanovuje na 70 rokov.

 

Sklad č.súp. 2609

Sklad č.súp. 2609 stojí na parc.č. 1286/15 je murovaná stavba pravidelného obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 10,40 x 17,75 m, ktorá je súčasťou väčšej radovej zástavby, sklad sa využíva na stolársku výrobu. Základy sú betónové pásové, obvodové a deliace konštrukcie murované tehlové, stropy sú prefabrikované s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina z ťažkých nataviteľných asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké, podlahy betónové s cementovým poterom. Hodnotená budova bola daná do užívania v roku 1975, životnosť stavby sa stanovuje na 70 rokov.

 

Prev. budova - dielne č.súp. 2610

Prev. budova - dielne č.súp. 2610 na parc.č. 1286/14 je murovaná stavba, ktorá je súčasťou väčšej radovej zástavby, sklad sa využíva na stolársku výrobu. Základy sú betónové pásové, obvodové a deliace konštrukcie murované tehlové, stropy sú prefabrikované s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina z ťažkých nataviteľných asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké, podlahy betónové s cementovým poterom. Hodnotená budova bola daná do užívania v roku 1975, životnosť stavby sa stanovuje na 70 rokov.

 

Prev. budova kuchyne č.súp. 2611

Prev. budova kuchyne č.súp. 2611 stojí  na parc.č. 1286/4  je murovaná stavba, ktorá je súčasťou väčšej radovej zástavby. Objekt sa využíval ako sklad. Základy sú betónové pásové, obvodové a deliace konštrukcie murované tehlové, stropy sú prefabrikované s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina z ťažkých nataviteľných asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké, podlahy z keramických dlažieb, vnútorné inštalácie a zariadenia v štandardnom vyhotovení. Hodnotená budova bola daná do užívania v roku 1977, životnosť stavby sa stanovuje na 70 rokov.

 

Prev. budova výrobne č.súp. 2612

Prev. budova výrobne č.súp. 2612  stojí na parc.č. 1286/13 je murovaná stavba, ktorá je súčasťou radovej zástavby. Objekt sa využíval ako výrobňa lahôdok /v súčasnosti ako sklad/. Základy sú betónové pásové, obvodové a deliace konštrukcie murované tehlové, stropy sú s rovným podhľadom, strecha pultová, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké, vnútorné inštalácie a zariadenia v štandardnom vyhotovení. Hodnotená budova bola daná do užívania v roku 1975, životnosť stavby sa stanovuje na 70 rokov.

 

Sklad č. súp. 2613

Sklad č.súp. 2613 stojí na parc.č. 1286/12. Stavba je murovaná, má jedno podzemné a jedno nadzemné podlažie. Objekt pravidelného obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 29,60 x 18,80 m je súčasťou radovej zástavby so susediacimi stavbami. Základy sú betónové pásové a pätkové, nosné konštrukcie sú železobetónové skeletové, obvodové a deliace konštrukcie murované, strecha je sedlová s miernym spádom, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú oceľové jednoduché, podlahy betónové s cementovým poterom, časť skladu je vykurovaná. Hodnotená hala bola daná do užívania v roku 1975, životnosť stavby sa stanovuje na 70 rokov.

 

Sklad č. súp. 2614

Sklad č.súp. 2614 stojí na parc.č. 1286/11. Stavba má jedno podzemné a jedno nadzemné podlažie. Objekt pravidelného obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 29,60 x 18,80 m s pristavanou časťou 4,20 x 18,80 m je súčasťou radovej zástavby so susediacimi stavbami. Základy sú betónové pásové a pätkové, nosné konštrukcie sú železobetónové skeletové, obvodové a deliace konštrukcie murované, strecha je sedlová s miernym spádom, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú oceľové jednoduché, podlahy betónové s cementovým poterom. Hodnotená hala bola daná do užívania v roku 1975, životnosť stavby sa stanovuje na 70 rokov.

 

Sklad č. súp. 2615

Sklad č.súp. 2615  stojí na parc.č. 1286/10 . Ide o dvojloďový objekt, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený. Objekt pravidelného obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 24,00 x 60,80 m je súčasťou radovej zástavby so susediacimi stavbami. Základy sú betónové pásové a pätkové, nosné konštrukcie sú železobetónové skeletové, obvodové a deliace konštrukcie murované, strecha je sedlová s miernym spádom, krytina aj klampiarske konštrukcie sú    z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú drevené zdvojené alebo oceľové jednoduché, vráta oceľové otváravé, podlahy betónové s cementovým poterom. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu aj prípojku zemného plynu. Hodnotená hala bola daná do užívania v roku 1977, životnosť stavby sa stanovuje na 70 rokov.

 

Sklad č. súp. 2616

Sklad č.súp. 2616 stojí na parc.č. 1286/3 . Ide o dvojloďový objekt, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený. Objekt pravidelného obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 21,600 x 60,80 m je súčasťou radovej zástavby so susediacimi stavbami. Základy sú betónové pásové a pätkové, nosné konštrukcie sú železobetónové skeletové, obvodové a deliace konštrukcie murované, strecha je sedlová s miernym spádom, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú drevené zdvojené alebo oceľové jednoduché, vráta oceľové otváravé, podlahy betónové s cementovým poterom. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu aj prípojku zemného plynu. Hodnotená hala bola daná do užívania v roku 1975, životnosť stavby sa stanovuje na 70 rokov.

 

Sklad č. súp. 2617

Sklad č.súp. 2617 stojí na parc.č. 1286/9 . Ide o dvojloďový objekt, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený. Objekt pravidelného obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 28,600 x 60,80 m je súčasťou radovej zástavby so susediacimi stavbami. Základy sú betónové pásové a pätkové, nosné konštrukcie sú železobetónové skeletové, obvodové a deliace konštrukcie murované, strecha je sedlová s miernym spádom, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú drevené zdvojené alebo oceľové jednoduché, vráta oceľové otváravé, podlahy betónové s cementovým poterom. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu aj prípojku zemného plynu. Hodnotená hala bola daná do užívania v roku 1975, životnosť stavby sa stanovuje na 70 rokov.

 

Sklad č. súp. 2618

Sklad č.súp. 2618 stojí na parc.č. 1286/8 . Ide o jednoloďový objekt, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený. Objekt pravidelného obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 16,60 x 60,80 m je súčasťou radovej zástavby so susediacimi stavbami. Základy sú betónové pásové a pätkové, nosné konštrukcie sú železobetónové skeletové, obvodové a deliace konštrukcie murované, strecha je sedlová s miernym spádom, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú drevené zdvojené alebo oceľové jednoduché, vráta oceľové otváravé, podlahy betónové s cementovým poterom. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu aj prípojku zemného plynu. Hodnotená hala bola daná do užívania v roku 1975, životnosť stavby sa stanovuje na 70 rokov.

 

Trafostanica č.súp. 2619

Hodnotená nehnuteľnosť je murovaná trafostanica č.súp. 2619 na parc.č. 1284/2, trafostanica 630 kVA je jednopodlažný objekt, základy sú betónové pásové, zvislé konštrukcie murované, strecha plochá s miernym pultovým spádom, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú betónové, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné vápenné štukové, vstupné vráta oceľové otváravé. Stavba bola daná do užívania v roku 1985, životnosť sa stanovuje na 70 rokov.

 

Sklad č.súp. 2620

Sklad č.súp. 2620  stojí na par. č. na parc.č. 1286/2  v areály firmy Fortena. Jedná sa o  stavbu  halového typu, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. Stavba pravidelného obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 44,4 x15,40 m je konštrukčne z oceľového skeletu. Základy sú betónové pásové a pätkové, obvodový plášť tvorí vlnitý plech, jedna štítová stena a deliace konštrukcie sú murované, strecha je z oceľových priehradových väzníkov sedlová s miernym spádom, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky na štítovej stene sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú len na jednej štítovej stene drevené zdvojené, vstupné vráta oceľové otváravé, vnútorné dvere drevené plné hladké, podlahy betónové s cementovým poterom.  Objekt je napojený na prípojky vody, kanalizácie, elektroinštalácie. Hodnotená hala bola daná do užívania v roku 1977, životnosť stavby sa stanovuje na 60 rokov.

 

Sklad č.súp. 2621

Sklad č.súp. 2621 stojí na par. č. na parc.č. 1286/6  v areály firmy  Fortena. Jedná sa o  stavbu  halového typu, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. Stavba pravidelného obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 11,0 x15,40 m je konštrukčne z oceľového skeletu. Základy sú betónové pásové a pätkové, obvodový plášť tvorí vlnitý plech, jedna štítová stena a deliace konštrukcie sú murované, strecha je z oceľových priehradových väzníkov sedlová s miernym spádom, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky na štítovej stene sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú len na jednej štítovej stene drevené zdvojené, vstupné vráta oceľové otváravé, vnútorné dvere drevené plné hladké, podlahy betónové s cementovým poterom. Objekt je napojený na prípojky vody, kanalizácie, elektroinštalácie. Hodnotená hala bola daná do užívania v roku 1977, životnosť stavby sa stanovuje na 60 rokov.

 

Aranžérska dielňa  č.súp. 2622

Aranžérska dielňa č.súp. 2622 na parc.č. 1286/5 tvoria jednu stavbu halového typu, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. Stavba pravidelného obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 13,0x15,40 m je konštrukčne z oceľového skeletu. Základy sú betónové pásové a pätkové, obvodový plášť tvorí vlnitý plech, jedna štítová stena a deliace konštrukcie sú murované, strecha je z oceľových priehradových väzníkov sedlová s miernym spádom, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky na štítovej stene sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú len na jednej štítovej stene drevené zdvojené, vstupné vráta oceľové otváravé, vnútorné dvere drevené plné hladké, podlahy betónové s cementovým poterom. Na jednej strane stavby je vstavané v časti objektu medzipodlažie. V objekte je plynová kotolňa. Objekt je napojený na prípojky vody, kanalizácie, elektroinštalácie. Hodnotená hala bola daná do užívania v roku 1977, životnosť stavby sa stanovuje na 60 rokov.

 

Sklad č.súp. 2623

Sklad č.súp. 2623  stojí na parc.č. 1286/7 je najnovšou stavbou v danom areáli, bol postavený ako sklad nealko nápojov v roku 1989. Ide o stavbu halového typu, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. Objekt pravidelného obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 36,60*47,80 m je konštrukčne z oceľového skeletu. Základy sú betónové pásové a pätkové, obvodový plášť tvorí vlnitý plech /zateplený/ v kombinácii s murovanou soklovou konštrukciou, strecha je dvojplášťová plochá z oceľových priehradových väzníkov, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Omietky na murovaných častiach haly sú vápennocementové hladké. Vstupné vráta sú oceľové otváravé, podlahy betónové      s cementovým poterom. Objekt je zateplený a s možnosťou vykurovania, je napojený na prípojky vody, kanalizácie, elektroinštalácie. Hodnotená hala bola daná do užívania v roku 1989, životnosť stavby sa stanovuje na 60 rokov.

 

Výrobňa č.súp. 2624

Výrobňa č.súp. 2624 stojí  na parc.č. 1288/4 bola pôvodne postavená ako mäsovýroba, v súčasnom období sa využíva ako sklad, je to murovaná stavba, ktorá má jedno nadzemné podlažie a nie je podpivničená. Základy sú betónové pásové, obvodové a deliace konštrukcie murované tehlové, stropy sú železobetónové s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina z ťažkých nataviteľných asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké, podlahy z keramických dlažieb, vnútorné inštalácie a zariadenia v štandardnom vyhotovení. Hodnotená budova bola daná do užívania v roku 1975, životnosť stavby sa stanovuje na 70 rokov.

 

Garáž č.súp. 2625

Garáž č.súp. 2625 na parc.č. 1288/5 je stavba piatich radovo vedľa seba uložených prefabrikovaných garáží, strecha je plochá, krytina živičná, podlahy sú betónové, vstupné vráta oceľové otváravé. Stavba bola daná do užívania v roku 1980, životnosť sa stanovuje na 60 rokov.

 

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.

 

 

Adresa