Opakovaná dražba polyfunkčného domu, k.ú. Zlaté Moravce

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 30.11.2022 10:00
Miesto konania dražby zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka (prvé vyvýšené nadzemné podlažie – vstup z pešej zóny) na adrese: Štefánikova 9, Nitra
Výmera 469,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 458 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 350 000,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 700,00 €
Obhliadky 14.11.2022 14:00 29.11.2022 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie ZP_4_2022_Budova_Zlaté_Moravce_final_0.pdf WEB - Oznámenie o dražbe 1opakovaná.pdf

Predmet dražby:

- nehnuteľnosti s príslušenstvom a súčasťami evidované na LV č. 7340 pre k.ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, ako parcela CKN č. 637/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 469m2 a na nej postavená stavba - polyfunkčný dom so súp.č. 3377; v celku v podiele 1/1

 

Označenie a opis predmetu dražby a jeho stav:

Polyfunkčný dom súp.č. 3377 v meste Zlaté Moravce je riadne zapísaný na liste vlastníctva č. 7340, k.ú. Zlaté Morave, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce. Dom je postavený na parcele č. 637/3. Podľa dostupných informácií a poskytnutých podkladov znalec odhadol rok výstavby 2007. Nehnuteľnosť sa nachádza v centre mesta na ulici Bernolákova. V mieste je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu, kanalizácie a plynu. Prístup k nehnuteľnosti je z asfaltovej spevnenej komunikácie. Dispozičné riešenie: Jedná sa o dvojpodlažný objekt. Prízemie je tvorené vstupom, schodiskovým priestorom, kotolňou a skladom, wc muži, wc ženy, bowling barom, bowlingovou dráhou, chodbou, biliardovým priestorom, ďalší schodiskový priestor, ďalšie wc muži, wc ženy a miestnosťou pre upratovačku. Poschodie sa skladá z dvoch častí. Prvá časť (bližšie k ulici) je tvorená schodiskovým priestorom, galériou a dennou miestnosťou pre personál. Druhá časť (v zadnej časti dvora) je administratívna časť, nachádza sa tu schodiskový priestor, chodba, kuchynka, wc muži, wc ženy a 4 kancelárie. Priestor medzi prvou a druhou časťou je len prestrešenie prízemia a spolu tvorí jeden veľký otvorený priestor. Konštrukčné riešenie: Stavba je založená na betónových základoch. Zvislé konštrukcie sú murované, deliace priečky sú murované. Strop železobetónový. Krov drevený odsadený s nerovnakou výškou. Krytina z asfaltových šindľov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchu omietky na báze umelých látok.
Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky interiéru domu v zmysle § 12 ods. 3 Zákona NR SR č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007 Z.z.. Vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosť nebola sprístupnená, nebolo možné preskúmať stavebnotechnický a vizuálny stav interiéru budovy, rovnako ako ja jeho vybavenosť, opotrebovanie a údržbu. Pri ohodnotení znalec vychádzal z dostupných podkladov, ako je čiastočná projektová dokumentácia a fotodokumentácia.

Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.

48.3837786179, 18.39769105

Adresa
Bernolákova 495/3, 953 01 Zlaté Moravce, Slovensko