Opakovaná dražba pozemkov v k. ú. Žilina

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 30.01.2023 11:00
Miesto konania dražby Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, malá zasadacia miestnosť, vestibul MÚ-prízemie.
Výmera 8074,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 270 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 202 500,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 700,00 €
Obhliadky 13.01.2023 11:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie ZP - Žilina.pdf Oznámenie o dražbe _ Žilina.pdf

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu:

Okres: Žilina

Obec: Žilina

Katastrálne územie: Žilina

List vlastníctva: 7802

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

OPIS PREDEMTU DRAŽBY:
Hodnotené pozemky sú rovinatého charakteru s trávnatým porastom a s náletovou zeleňou. Pozemky nemajú zabezpečený právny prístup a nesusedia ani zo žiadnym verejným pozemkom. V dostupnosti sa nachádzajú všetky inžinierske siete. Oblasť, v ktorej sa pozemky nachádzajú je podľa územného plánu mesta Žilina súčasťou plochy občianskej vybavenosti – funkčnej plochy 08.09.OV/01, na ktoré sa vzťahujú záväzné regulatívy.

Celková výmera pozemku je 8.074 m2.