UPUSTENÉ !!! - Opakovaná dražba pozemkov v k.ú. Hatalov

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 22.08.2022 13:00
Miesto konania dražby Advokátska kancelária JUDr. Jozef Chuda, Cyrila a Metoda 3, 071 01 Michalovce, 1. poschodie, kancelária advokáta
Výmera 1129,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 22 400,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 20 160,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 6 000,00 €
Obhliadky 05.08.2022 13:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie SAUCTIO_KM_22050610252.pdf

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu:

Okres: Michalovce

Obec: Hatalov

Katastrálne územie Hatalov

List vlastníctva: 923

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 127/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 765 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 127/3, druh pozemku: záhrada, výmera 364 m2,
  • iná budova (popis stavby „čerpacia stanicaPHM“) so súpisným číslom 237, nachádzajúca sa na parcele registra „C“, parcelné číslo 127/2.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Predmetom ohodnotenia sú  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 765 m2 a záhrady vo výmere 364 m2  celková výmera 1 129 m2.

Pozemky sú rovinaté.

Pozemky sú umiestnené  v zastavanom území obce.

Parcely sú  situované pri  štátnej  komunikácií   prechádzajúcej  obcou s povrchovou úpravou  asfaltovou v okrajovej južnej časti obce oproti miestnemu  cintorínu. Severne  od ohodnocovanej nehnuteľnosti sú umiestnené samostatne stojace RD.

Vzdialenosť do stredu obce cca. 300 m.

Pozemky  majú možnosť napojenia  na  verejný rozvod ELI , verejný vodovod   a verejný rozvod  zemného plynu. 

48.6539388667, 21.8917572095

Adresa
072 16 Hatalov, Slovensko