Dražba Domu kultúry s pozemkami v k.ú. Banská Bystrica

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 15.06.2023 11:00
Miesto konania dražby Stráž 223, 960 01 Zvolen - veľká zasadacia miestnosť, prízemie
Výmera 7356,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 2 736 110,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 2 736 110,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 700,00 €
Obhliadky 29.05.2023 10:00 12.06.2023 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie Znalecký posudok č. 216_2023_DK_scan.pdf Znalecký posudok č. 217_2023_pozemky_scan.pdf Oznámenie o dražbe - LSR+JR_DK + pozemky.pdf

Predmetom dražby je súbor vecí skladajúci sa z nehnuteľností zapísaných do konkurznej podstaty úpadcu v I. rade (uvedených v bode 1) a z nehnuteľností zapísaných do konkurznej podstaty úpadcu v II. rade (uvedených v bode 2).

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

1.

Nehnuteľnosti zapísané do konkurznej podstaty úpadcu v I. rade

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Banská Bystrica – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

  • Okres: Banská Bystrica,
  • Obec: Banská Bystrica,
  • Katastrálne územie Banská Bystrica,
  • zapísané na liste vlastníctva číslo 7610 ako:

vo vlastníctve:

Obchodné meno :   Zvolenská investičná s.r.o.

Sídlo :                     Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina

IČO :                       36 634 832

Zápis :                    Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 67212/L

Nehnuteľnosti zapísané do konkurznej podstaty úpadcu v I. rade sa dražia v podiele 1/1 k celku. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 203 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 7680 a na liste vlastníctva číslo 4073 (katastrálne územie Banská Bystrica). Stavba so súpisným číslom 203 postavená na parcele č. 1204/25 a 1204/45 je jedna stavba.

2.

Nehnuteľnosti zapísané do konkurznej podstaty úpadcu v II. rade

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Banská Bystrica – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

  • Okres: Banská Bystrica,
  • Obec: Banská Bystrica,
  • Katastrálne územie Banská Bystrica,
  • zapísané na liste vlastníctva číslo 7680 ako:

 vo vlastníctve:

Obchodné meno :   V A V invest, s.r.o. "v konkurze"

Sídlo :                     Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica

IČO :                       31 615 325

Zápis :                     Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 2210/S

Nehnuteľnosti zapísané do konkurznej podstaty úpadcu v II. rade sa dražia v podiele 1/1 k celku. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku s parcelným číslom 1204/25 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 7610 (katastrálne územie Banská Bystrica).

 

Znalec stanovil cenu predmetu dražby – súboru vecí spolu na sumu 3.283.331,48,- Eur s DPH.

Vlastník predmetu dražby je platiteľ v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov . Najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty. 

Predmet dražby je predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH.

Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH,  povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia a to v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, teda vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch sa pripočíta k najvyššiemu podaniu daň.