UPUSTENÉ !!! Dražba bytu na Pražskej ulici vo Zvolene

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 10.06.2024 11:00
Miesto konania dražby Notársky úrad, JUDr. Jozef Brázdil, PhD., Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen, zasadacia miestnosť
Výmera 48,44 m2
Zistená / stanovená hodnota 101 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 101 000,00 €
Minimálne prihodenie 100,00 €
Dražobná zábezpeka 15 000,00 €
Obhliadky 20.05.2024 10:00 03.06.2024 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie Znalecký posudok_Halmo_Zvolen.pdf Oznámenie o dražbe - auctio_0.pdf

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Zvolen – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

  • Okres: Zvolen,
  • Obec: Zvolen,
  • Katastrálne územie: Zvolen,
  • List vlastníctva číslo 6038:
  1. byt číslo 1
  • na 1. poschodí, vo vchode č. 11, nachádzajúci sa v
  • bytovom dome (popis stavby: Bytový dom, ul. Pražská) so súpisným číslom 1451 na parcele registra „C“ číslo 3410/63, parcele registra „C“ číslo 3410/62, parcele registra „C“ číslo 3410/662 a parcele registra „C“ číslo 3410/64,
  • bytovom dome (popis stavby: Bytový dom, ul. Novozámocká) so súpisným číslom 1453 na parcele registra „C“ číslo 3410/61 a parcele registra „C“ číslo 3410/60,
  1. podiel priestoru na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 4844/589416 – ín k celku.

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 3410/62 pod stavbou s.č. 1451 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 3410/63 pod stavbou s.č. 1451 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 3410/64 pod stavbou s.č. 1451 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 3410/662 pod stavbou s.č. 1451 je evidovaný na liste vlastníctva č. 6682.

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 3410/60 pod stavbou s.č. 1453 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 3410/61 pod stavbou s.č. 1453 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

v podielovom spoluvlastníctve: Halmo Peter a Halmo Rastislav, každý v spoluvlastníckom podiele: ½

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.